{{order}}. {{name}}

{{nameTr}}

{{ipart+1}}.


{{part.question2}}


{{part.answer[0]}}


10. 1 Napravite pitanja tako da podvučeni deo rečenice bude odgovor.

10. 1 Bëni pyetje në mënyrë që pjesa e nënvizuar e fjalisë të jetë përgjigjja.

10. 2 Napišite upitne rečenice čiji su odgovori da ili ne.

10. 2 Shkruani fjali pyetëse në mënyrë që përgjigja të jetë po ose jo.

11. 1 Buduće vreme (Koha e ardhme)

11. 2 Sadašnje vreme (Koha e tashme)

{{ipart+1}}.

{{part.question2}}

{{ipart+1}}.
{{part.order}}. {{que.answer}} {{que.answer}}

{{answer.answer}}


{{part.order}}.

Muški rod

Ženski rod

Srednji rod

Muški rod

Ženski rod

{{sque.answer}}
{{_.join(answerMulti[ipart], ', ')}}

Uspešno ste prošli test

Da preuzmete sertifikat posetite vašu profil stranicu

Niste prošli test

Pokušajte ponovo za 30 dana

E keni kaluar testin me sukses

Për të shkarkuar certifikatën, vizitoni faqen e profilit tuaj.

Nuk e keni kaluar testin

Provoni përsëri për 30 ditë.

Copyright © 2024 - Centar za socijalne inicijative